Team

Nasz zespół

Wierzymy w budowanie wysokiej jakości rozwiązań, które dostarczają oczekiwanych rezultatów biznesowych

PRO 6 Method

PRO 6 Method

Praktyczna, efektywna i sprawdzona metodyka wdrożeń rozwiązań klasy Project Portfolio Management

F67438559

Usługi najwyższej jakości

Usługi świadczone naszym klientom oparte na najlepszych praktykach branży i stabilnym procesie projektowym

Partners

Partnerzy

Współpracujemy z najlepszymi dostawcami technologii na rynku, będącymi liderami w swoich domenach

Usługi najwyższej jakości

F73824688

Usługi świadczone naszym klientom oparte są na najlepszych praktykach branży i stabilnym procesie projektowym PRO 6 Method. Proces ten nie narzuca określonego sposobu prowadzenia przedsięwzięcia. Kieruje się kluczowymi zasadami, które mogą w konkretnym przedsięwzięciu wdrożeniowym znaleźć różne rozwinięcia i konkretne realizacje. Przyjęcie w metodzie PRO 6 Method „zasad” wdrożenia w miejsce „procedur” pozwala lepiej wykorzystać istniejący potencjał i talenty organizacji. Zapewnia także racjonalny poziom „formalizmów", które naszym zdaniem są niezbędne by zagwarantować sukces projektu.

Dla sukcesu najważniejsza jest współpraca i spójna postawa zespołu wdrożeniwoego:

 • skupionego na rezultatach,
 • ciągłej weryfikacji biznesowej,
 • stałym monitoringu,
 • dopasowującego proces do potrzeb klienta.

Skupienie na rezultatach

Skupienie na rezultatach jest kluczową zasadą metody i chcemy ją szczególnie wyróżnić, bo jest dla nas głównym nośnikiem paradygmatu organizacji wysokowydajnej. Oznacza ona, że wdrożenie należy traktować jako systematyczny i kontrolowany proces zdefiniowania i dostarczenia określonych produktów, a w szczególności spełniania określonych dla nich wymagań jakościowych.

Wdrożenie odnoszące sukces to wdrożenie nakierowane na wynik, a nie na działania. Wyniki możliwe są dopiero wtedy, kiedy produkty (rezultaty) są uzgodnione i zdefiniowane przez rozpoczęciem działań wymaganych do ich wytworzenia. Dopiero zestaw uzgodnionych produktów określa zakres wdrożenia i stanowi podstawę dla procesu planowania i kontroli.

W naszym rozumieniu zasada skupienia na rezultatach przenosi się na prawie wszystkie aspekty takie jak planowanie, role, raportowanie, jakość, wdrażanie zmian, zakres wdrożenia i zarządzanie ryzykiem. Jednym z istotnych ryzyk, które adresuje ta zasada jest uniknięcie niezadowolenia organizacji z otrzymanych rezultatów lub niedocenienie działań zespołu wdrożenia.

Ciągła weryfikacja biznesowa

Niezwykle istotne dla sukcesu wdrożenia jest utrzymywanie ważnego uzasadnienia biznesowego. Oznacza to, że każdy krok procesu wdrożenia jest poprzedzony analizą jego sensowności z punktu widzenia efektywności działania (operacyjnej), a także skuteczności w zakresie dostarczenia efektów oczekiwanych przez naszwego klienta.

Aby zrealizować ten postulat każdy realizowany przez nas projekt:

 • posiada uzasadniony i udokumentowany (zatwierdzony) powód jego rozpoczęcia w formie misji wdrożenia i/lub oficjalnego komunikatu o jego uruchomieniu,
 • organizuje regularne przeglądy przed rozpoczęciem kolejnego etapu w celu weryfikacji, czy wszystkie oczekiwane w danym etapie działania i produkty są zgodne z pierwotną misją wdrożenia,
 • komunikuje uzasadnienie biznesowe wszystkim interesariuszom oraz kadrze menedżerskiej i zarządczej, tworząc w całym zespole postawę odpowiedzialności za rezultat wdrożenia,
 • korzysta z uzasadnienia biznesowego jako nadrzędnego punktu odniesienia dla procesów decyzyjnych tak, aby zapewnić optymalne osiągnięcie założonych celów.

Uzasadnienie biznesowe projektu, może w trakcie jego trwania się zmianiać. Jest zatem istotne, aby w toku realizacji projektu kolejne zmiany oczekiwanych korzyści, czy całego modelu uzasadnienia biznesowego były odpowiednio udokumentowane i spójne z kolejnymi działaniami wdrożeniowymi.

Stały monitoring wdrożenia

Efektywne zarządzanie projektem jest osiągane przez monitorowanie i kontrolę projektu etap po etapie. Etapy dostarczają kadrze zarządzającej właściwych punktów kontrolnych w kluczowych momentach w trakcie całego procesu współpracy.

Na końcu każdego etapu wykonywane są następujące czynności:

 • oceniany jest stan realizacji wdrożenia,
 • przeglądane uzasadnienie biznesowe,
 • weryfikowane plany kolejnego etapu.

Podział na wiele etapów pozwala zróżnicować zakres kontroli kadry zarządzającej nad projektami w zależności od priorytetu biznesowego, ryzyka i złożoności. Krótsze etapy pozwalają na większą kontrolę, podczas gdy dłuższe etapy zmniejszają obciążenie kadry zarządzającej.

Dopasowanie metody do potrzeb klienta

Metoda PRO 6 Method jest dostosowywana do warunków konkretnego wdrożenia, jego skali, złożoności, znaczenia dla organizacji, budżetu i pilności, a także możliwości organizacyjnych i ryzyka. Metoda zapewnia:

 • niezależnoś przebiegu wdrożenia od specyfiki danej branży,
 • dostępnoś dla małych i średnich jak i dużych przedsiębiorstw

W procesie dostosowania metody zwracamy uwagę na:

 • zapewnienie, że metoda powiązana jest z otoczeniem, celami organizacji i kryteriami sukcesu wdrożenia, dostępnymi zasobami ludzkimi i finansowymi, pilnością zmian i ich zakresem,
 • zapewnienie, że mechanizmy zarządzania wdrożeniem uwzględniają skalę, złożoność, ważność, możliwości i ryzyko projektu, przez dostosowanie do potrzeb liczby i zakresu stosowania mechanizmów opisanych w zasadach metody

Kontakt

Premium Technology Polska
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
tel.: + 48 22 257 25 00
fax: + 48 22 257 23 00
e-mail: pt@premiumtechnology.pl