CA PPM

CA PPM

Usługi w zakresie wdrożenia
i utrzymania rozwiązania
CA Clarity PPM

Konsulting Projektowy

Oferujemy usługi doradcze sprawdzone w licznych projektach. Nie jest to wiedza teoretyczna. Jesteśmy praktykami zarządzania bo wierzymy, że tylko takie podejście gwarantuje skuteczną realizację celów menedżerów firmy.

Project management

Nasze usługi obejmują szeroki zakres praktyk menedżerskich, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień:

 • prowadzenia projektów zmian/wdrożen organizacyjnych,
 • zarządzania portfelowego projektami i zasobami projektowymi,
 • wdrażania systemów wspierających zarządzanie projektami i portfelem projektów,
 • doskonalenia procesów biznesowych i organizacyjnych,
 • analizy ekonomicznej przedsięwzięć (inwestycji),
 • efektywnego zarządzania działaniami organizacyjnyi,
 • budowania zdrowych relacji działow IT z biznesem,
 • komunikacji i zarządzania zespołami ludzkimi,
 • motywacji, innowacji i kreatywnego działania.

Nasi konsultanci brali udział w pierwszych na Polskim rynku projektach wdrożeniowych systemów do zarządzania projektami i portfelem projektów. Doświadczenia zdobywaliśmy w największych polskich firmach z branży bankowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, IT i przemysłowej.

Project Management Consultants

Możemy wziąć na siebie odpowiedzialność za cały projekt lub poszczególne etapy wdrożenia, a w szczególności za:

 • opracowanie planu zarządzania zmianą organizacyjną związaną z przeprowadzeniem wdrożenia,
 • zmniejszenie oporu przed wprowadzaniem zmiany,
 • szczegółowe opracowanie i przygotowanie planu wdrożenia, w formie profesjonalnej dokumentacji projektowej,
 • przygotowanie uzasadnienia biznesowego wdrożenia i opracowania nowej wizji funkcjonowania organizacji projektowej,
 • opracowanie procesu i procedur nadzoru nad portfelem projektów,
 • przygotowanie procesu oceny wartości biznesowej projektów (scoring) i analizy portfelowej w wymiarze krótko- i długoterminowym,
 • opracowanie standardów i procedur projektowych,
 • opracowanie miar procesów projektowych i wskaźników efektywności,
 • opracowanie zasad budżetowania i rozliczania (controllingu) projektów,
 • wypracowanie systemu motywacyjnego związanego z realizacją celów projektowych,
 • opracowanie ról, procedur i narzędzi Biura Projektów,
 • przygotowanie specyfikacji wymagań systemów informatycznych wspierających procesy zarządzania projektami i portfelem projektów,
 • wsparcie działań kierowników projektów, menedżerów portfela projektów i zasobów projektowych (ludzkich), tzw. coaching,
 • szkolenia,
 • audyty projektów i systemu zarządzania projektami i portfelem projektów.

Kontakt

Premium Technology Polska
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
tel.: + 48 22 257 25 00
fax: + 48 22 257 23 00
e-mail: pt@premiumtechnology.pl