CA PPM

CA PPM

Usługi w zakresie wdrożenia
i utrzymania rozwiązania
CA Clarity PPM

Inżynieria Oprogramowania

Development Life-cycle

Proces inżynierii oprogramowania, czyli proces, którego głównym celem jest wytworzenie oprogramowania stanowi kompilację wielu podejść (metodyk, metod, standardów). Organizacje wytwarzające oprogramowanie stosują zróżnicowane podejścia, by wspomagać cały proces inżynierii oprogramowania. Podejścia te swym zakresem obejmują wiele obszarów i proponują pewien sposób ich funkcjonowania. Powoduje to, iż opracowanie formalnej definicji procesu inżynierii oprogramowania wymaga dopasowania do danej organizacji i(lub) projektów przez nią realizowanych najlepszych aspektów danego podejścia i utworzenie spójnej kompilacji.

Standardy uzupełniają się, ale też często ich zakresy pokrywają się, co powoduje, że inżynier procesu budując i dopasowując Model Procesu Inżynierii Oprogramowania jest odpowiedzialny za:

 • identyfikację części wspólnych standardów,
 • określenie punktów styku różnych podejść oraz
 • wybór i zamodelowanie optymalnego rozwiązania.

Wdrożenie nowego podejścia, w tym jego wkomponowanie w już istniejące standardy wymaga uruchomienia przedsięwzięcia informatycznego (nazywanego przez nas Programu Usprawnienia Procesu), którego głównym celem jest usprawnienie procesu inżynierii oprogramowania, tak by mógł on być reużywalny oraz by stanowił stabilną podstawę do jego ciągłej oceny i ulepszania. Zatem powołanie Programu Usprawnienia Procesu staje się racjonalną decyzją dla uzyskania korzyści z wdrożenia metodyk, standardów wspierających procesu inżynierii oprogramowania.

Nasze usługi doradcze i rozwiązania technologiczne pozwalają usprawnić proces wytwarzania oprogramowania oraz wykorzystać w sposób optymalny istniejące narzędzia w organizacji tak, aby proces wytwórczy był optymalny dla organizacji. Daje to praktycznie natychmiastowe korzyści w obszarach efektywności projektowej i jakościowej.

Proponowane usprawnienie procesu wytwórczego oraz jego automatyzacja umożliwi organizacji:

 • udokumentowanie procesu,
 • identyfikację i dokumentowanie funkcjonalnych oraz pozafunkcjonalnych charakterystyk produktów projektowych,
 • monitorowanie zmian wyżej wymienionych charakterystyk,
 • zapisywanie, raportowanie oraz nadzorowanie stopnia implementacji zmian,
 • weryfikację produktów projektowych pod względem spełniania wymagań ustalonych dla tych produktów,
 • poprawę procesu wprowadzania zmian w produkowanym oprogramowaniu,
 • zwiększenie kontroli i usprawnienie zarządzania procesem zmian,
 • powiązanie czynności, zmian z konkretnymi modyfikowanymi wersjami oprogramowania,
 • udostępnianie wybranych artefaktów projektowych, znajdujących się w repozytorium, podmiotom zewnętrznym (podwykonawcom),
 • realizację prac w środowisku rozproszonym geograficznie,
 • poprawę procesu uzgadniania przez udziałowców zakresu budowanego systemu,
 • dostarczenie zespołowi projektowemu dokładnej wiedzy na temat wymagań na tworzony system informatyczny,
 • dokładne określenie zakresu systemu,
 • dostarczenie danych dla procesu planowania prac wykonywanych w ramach kolejnych iteracji,
 • dostarczenie danych umożliwiających oszacowanie kosztu oraz czasu wykonania systemu.
 • przeprowadzenie wszystkich rodzajów testów oraz dogłębne przeprowadzenie analizy ich wyników w tym testów podatności

Zapoznaj się z naszą koncepcją programu usprawnianienia procesu inżynierii oprogramowania

Więcej o rozwiązaniu automatyzującym proces wytwórczy oprogramowania znajdziesz na stronie producenta tutaj.

Kontakt

Premium Technology Polska
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
tel.: + 48 22 257 25 00
fax: + 48 22 257 23 00
e-mail: pt@premiumtechnology.pl