×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 307

Wydarzenia

Szanowni Państwo,

Premium Technology Polska Sp. z o.o. Sp. k. pełniąc rolę Wnioskodawcy projektu, o którego dofinansowanie ubiega się w ramach Osi Priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce - Działania 1.2. Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw - Typ projektu – Bon na innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę dot. Zakupu wyników prac badawczych określonych przez Zamawiającego, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa. Usługa polegać będzie na opracowaniu i walidacji testów kompetencji wzrostowych.

Oferty cenowe na realizację powyższej usługi prosimy przekazać drogą mailową na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub na adres Premium Technology Polska Sp. z o.o. Sp. k., 02-133 Warszawa, ul. Al. Krakowska 271 w terminie do 8 lutego 2017 r. do godz. 16.00, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 1a.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 602 636 399, w dni robocze w godzinach od 9:00- 17:00. Osoba do kontaktu: Tomasz Byzia.

Premium Technology Polska Sp. z o.o. Sp. k. informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.

Z poważaniem
Daniel Ładno 

Zapytanie cenowe i załączniki

Szanowni Państwo,

Premium Technology Polska Sp. z o.o. Sp. k. pełniąc rolę Wnioskodawcy projektu, o którego dofinansowanie ubiega się w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I", Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do złożenia oferty na usługę dot. Zakupu usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Usługa polegać będzie na opracowaniu projektu i wykonaniu funkcjonalnego prototypu nowej usługi (produktu w modelu SaaS) - „Usługa kompleksowego wsparcia procesów zarządzania strategicznego firmą za pomocą optymalnego portfela projektów”.

Oferty na realizację powyższej usługi należy złożyć w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załączniki do Zapytania ofertowego w terminie do dnia 25 stycznia 2017 r. do godz. 16.00, czyli w ciągu min. 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego – daty umieszczenia zapytania na stronach internetowych www.premiumtechnology.pl i www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 oraz wysłania do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców.

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:

1. Osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
2. Pocztą/kurierem na adres do korespondencji, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
3. Drogą mailową na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oferent dostarczy ofertę w opieczętowanej kopercie, która będzie zaklejona i zaadresowana na adres siedziby Zmawiającego: Premium Technology Polska Sp. z o.o. Sp. k., 02-133 Warszawa, ul. Al. Krakowska 271.

Koperta będzie posiadać oznaczenie: „Postępowanie na realizację usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Usługa polegać będzie na opracowaniu projektu i wykonaniu funkcjonalnego prototypu nowej usługi (produktu w modelu SaaS) - „Usługa kompleksowego wsparcia procesów zarządzania strategicznego firmą za pomocą optymalnego portfela projektów” realizowanej w ramach Projektu pn. „Kompleksowe wsparcie procesów zarządzania strategicznego firmą za pomocą optymalnego portfela projektów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Nie otwierać przed 25.01.2017r. godz.16:00.

W przypadku dokumentacji wysłanej drogą elektroniczną (w formie skanu plików PDF wymaganych dokumentów), datą i godziną złożenia oferty jest data i godzina skutecznego wysłania maila pod warunkiem, że Oferent przekaże oryginały dokumentów Zamawiającemu w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty zakończenia naboru pocztą tradycyjną lub osobiście.

Za datę złożenia oferty do siedziby Zamawiającego przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 602 636 399, w dni robocze w godzinach od 9:00- 17:00. Osoba do kontaktu: Tomasz Byzia.

Premium Technology Polska Sp. z o.o. Sp. k. informuje, iż w drodze postępowania zapytania ofertowego, zostanie wyłoniony Wykonawca usługi badawczo-rozwojowej.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności z zachowaniem zasad określonych w art. 6c Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359), w tym zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, równego traktowania Oferentów, efektywności, jawności i przejrzystości.

Z poważaniem

Daniel Ładno
Wiceprezes Zarządu Komplementariusza
Premium Technology Polska Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe i załączniki

Szanowni Państwo,

Premium Technology Polska Sp. z o.o. Sp. k. pełniąc rolę Wnioskodawcy projektu, o którego dofinansowanie ubiega się w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I", Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę dot. Zakupu usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Usługa polegać będzie na opracowaniu projektu i wykonaniu funkcjonalnego prototypu nowej usługi (produktu w modelu SaaS) - „Usługa kompleksowego wsparcia procesów zarządzania strategicznego firmą za pomocą optymalnego portfela projektów”.

Oferty cenowe na realizację powyższej usługi prosimy przekazać drogą mailową na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub na adres Premium Technology Polska Sp. z o.o. Sp. k., 02-133 Warszawa, ul. Al. Krakowska 271 w terminie do 18 stycznia 2017 r. do godz. 16.00, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 1a.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 602 636 399, w dni robocze w godzinach od 9:00- 17:00. Osoba do kontaktu: Tomasz Byzia.

Premium Technology Polska Sp. z o.o. Sp. k. informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.

Z poważaniem
Daniel Ładno 

Zapytanie cenowe i załączniki

Poznaj doświadczenia praktyków zarządzania portfelowego i zobacz CA PPM™ na żywo
Termin: 6 października - 10 grudnia 2015 r.
Miejsce: Gdańsk - Katowice - Wrocław - Warszawa

Poznaj doświadczenia praktyków zarządzania portfelowego i zobacz CA PPM™ na żywo
Termin: 27 marca - 23 czerwca 2015 r.
Miejsce: Premium Technology Polska, Al. Krakowska 271, 02–133 Warszawa

Zobacz CA PPM™ na żywo
Termin: 27 marca 2015 r, w godz. 10:00 - 13:00
Miejsce: Premium Technology Polska, Al. Krakowska 271, 02–133 Warszawa

Zobacz CA Clarity PPM™ na żywo
Termin: 15 stycznia 2015 r, w godz. 10:00 - 13:00
Miejsce: Premium Technology Polska, Al. Krakowska 271, 02–133 Warszawa

7 najlepszych praktyk, które pozwolą Ci efektywnie osiągać cele przy ograniczonych zasobach.
Termin: 30 maja 2014 r, w godz. 9:30 - 14:00
Miejsce: Centrum Konferencyjne Stadionu Narodowego, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03–901 Warszawa

Raport Deloitte „Zarządzanie projektowe w projektach strategicznych dla Polski na przykładzie Euro 2012.

Eksperci z firmy Deloitte podsumowali rezultaty organizacji EURO 2012 w Polsce. Wszystkie szacowane korzyści z przyjętego przez Spółkę PL.2012 podejścia do zarządzania projektami w ramach przygotowań Polski do EURO 2012 zawarte zostały w raporcie „Zarządzanie projektowe w projektach strategicznych dla Polski na przykładzie Euro 2012".

EURO 2012 - Efekt Polski: rozwój, wizerunek, kapitał społeczny.

Termin: 11 listopada 2012 r.
Miejsce: Stadion Narodowy, Warszawa

Zobacz CA Clarity™ PPM na żywo
Termin: 20 listopada 2014 r, w godz. 10:00 - 13:00
Miejsce: Premium Technology Polska, Al. Krakowska 271, 02–133 Warszawa

Zobacz CA Clarity™ PPM na żywo
Termin: 1 lipca 2014 r, w godz. 10:00 - 13:00
Miejsce: Premium Technology Polska, Al. Krakowska 271, 02–133 Warszawa

Contact

Premium Technology Polska
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
phone: + 48 22 257 25 00
fax: + 48 22 257 23 00
e-mail: pt@premiumtechnology.pl